Privacy Policy

1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này quy định quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của trang web https://casinorating-vietnam.com/ – sau đây được gọi là nhà điều hành trang web.

1.1 Nhà điều hành trang web đảm bảo tôn trọng quyền con người, quyền công dân và quyền tự do trong việc xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm việc bảo vệ quyền riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình, làm mục đích và điều kiện chính để thực hiện các hoạt động.

1.2 Chính sách này đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của người điều hành trang web (sau đây gọi là chính sách) áp dụng cho tất cả thông tin mà người điều hành trang web có thể có được về những người truy cập vào trang web https://casinorating-vietnam.com/.

2. CÁC ĐỊNH NGHĨA CHUNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHÍNH SÁCH
2.1 Xử lý tự động dữ liệu cá nhân – xử lý dữ liệu cá nhân bằng phần mềm;

2.2 Phong tỏa dữ liệu cá nhân – tạm thời chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân (trừ trường hợp việc xử lý là cần thiết để làm rõ dữ liệu cá nhân);

2.3 Trang web – một loạt các tài liệu đồ họa và thông tin, cũng như các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu cung cấp chúng trên Internet tại địa chỉ mạng https://casinorating-vietnam.com/;

2.4 Hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân – một tập hợp dữ liệu cá nhân trong cơ sở dữ liệu, cũng như công nghệ thông tin và phương tiện kỹ thuật đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhân;

2.5 Ẩn danh dữ liệu cá nhân – các hoạt động khiến không thể xác định người dùng cụ thể hoặc đối tượng nào khác của dữ liệu cá nhân mà dữ liệu cá nhân thuộc về mà không cần sử dụng thêm thông tin;

2.6 Xử lý dữ liệu cá nhân – bất kỳ hoạt động nào (chỉnh sửa) hoặc chuỗi hoạt động (hoạt động) được thực hiện có hoặc không sử dụng thiết bị máy tính nhằm vào dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, đăng ký, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, sửa đổi), tìm kiếm, sử dụng, chuyển giao (phổ biến, chia sẻ, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, hủy dữ liệu cá nhân;

2.7 Dữ liệu cá nhân – bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một người dùng cụ thể hoặc có thể xác định được của trang web;

2.8 Người dùng – bất kỳ khách truy cập nào vào trang web https://casinorating-vietnam.com/;

2.9 Chuyển dữ liệu cá nhân – các hoạt động nhằm tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một người cụ thể hoặc cho một số lượng người nhất định;

2.10 Phá hủy dữ liệu cá nhân – tất cả các hoạt động dẫn đến việc phá hủy không thể phục hồi dữ liệu cá nhân với việc không thể khôi phục thêm dữ liệu cá nhân trong hệ thống và (hoặc) phá hủy các nhà cung cấp dữ liệu hữu hình của dữ liệu cá nhân.

2.11 “Cookie”, “cookie” – một phần dữ liệu nhỏ được gửi từ một trang web và được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Máy khách web hoặc trình duyệt web gửi cookie dưới dạng yêu cầu HTTP đến máy chủ web bất cứ khi nào nó cố gắng truy cập trang web được liên kết.

3. NHÀ QUẢN TRỊ TRANG WEB CÓ THỂ XỬ LÝ CÁC DỮ LIỆU CÁ NHÂN SAU ĐÂY CỦA NGƯỜI DÙNG
3.1. Thu thập và xử lý dữ liệu ẩn danh về khách truy cập (bao gồm cả “cookie”) bằng cách sử dụng các dịch vụ web thống kê như Google Analytics và các dịch vụ khác;

3.2. Nhà điều hành trang web thu thập các dữ liệu sau:

 • Địa chỉ IP;
 • loại và phiên bản trình duyệt;
 • độ phân giải màn hình;
 • ngôn ngữ trình duyệt;
 • Múi giờ;
 • hệ điều hành;
 • loại thiết bị;
 • các địa chỉ email cung cấp chức năng như vậy được triển khai trên trang web.

4. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
4.1 Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng – để thông báo cho Người dùng bằng cách gửi email; cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ, thông tin và / hoặc tài liệu từ trang web, miễn là chức năng đó được cung cấp trên trang web;

4.2 Nhà điều hành trang web cũng có quyền thông báo cho Người sử dụng về các sản phẩm và dịch vụ mới, các ưu đãi đặc biệt và các sự kiện khác nhau. Bạn luôn có thể chọn không nhận quảng cáo bằng cách gửi cho quản trị viên trang web một tin nhắn với tiêu đề “Hủy đăng ký nhận thông báo về sản phẩm, dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt”;

4.3 Dữ liệu ẩn danh của người dùng được thu thập thông qua các trang web thống kê được sử dụng để thu thập thông tin về hoạt động của người dùng trên trang web và để cải thiện chất lượng của trang web và nội dung của trang web.

5. SỬ DỤNG COOKIES
5.1 Việc sử dụng cookie là bắt buộc để Người dùng có thể sử dụng các trang web và tất cả các chức năng của chúng, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn của trang web. Nếu cần, Người dùng có thể chặn hoặc xóa cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt cho phù hợp, nhưng Người dùng cần lưu ý rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các trang web.

5.2 Cookie phân tích thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng các trang web. Chúng cho phép nhà điều hành trang web nhận thông tin về những gì người dùng quan tâm trên trang web và thực hiện các cải tiến thích hợp cho trang web. Ví dụ: cookie cho phép nhà điều hành trang web xem trang nào được truy cập thường xuyên nhất, giúp xác định các vấn đề gặp phải khi sử dụng trang web và đánh giá hiệu quả tiếp thị. Điều này cho phép Nhà điều hành Trang web có cơ hội nhận xét về các xu hướng chung trong việc sử dụng Trang web.

5.3 Người dùng có thể điều chỉnh việc sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt. Nếu Người dùng quyết định tắt cookie, anh ta vẫn có thể sử dụng các trang web, mặc dù một số phần và chức năng của trang web sẽ không hoạt động. Tất cả các trình duyệt đều khác nhau. Vui lòng xem phần trợ giúp để biết thêm thông tin về cách tắt cookie trong trình duyệt của bạn.

6. LÝ DO PHÁP LÝ CHO VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
6.1 Nhà điều hành Trang web sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Người sử dụng nếu dữ liệu đó đã được hoàn thiện và / hoặc được Người dùng quyết định gửi thông qua các hình thức đặc biệt có sẵn trên Trang web. Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu thích hợp và / hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn cho Nhà điều hành Trang web, Người dùng đồng ý với Chính sách này;

6.2 Nhà điều hành trang web xử lý dữ liệu ẩn danh của Người dùng nếu điều này được cho phép trong cài đặt trình duyệt của Người dùng (việc lưu trữ cookie và sử dụng công nghệ JavaScript được bật).

7. ĐIỀU KIỆN THU THẬP, LƯU TRỮ, TRUYỀN VÀ CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHÁC
7.1 Tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do Nhà điều hành trang web xử lý được đảm bảo bằng việc thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật cần thiết để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý hiện hành đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân;

7.2 Nhà điều hành trang web đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân và thực hiện tất cả các biện pháp có thể để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân;

7.3 Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi được yêu cầu bởi luật hiện hành;

7.4 Nếu phát hiện bất kỳ điểm nào không chính xác trong dữ liệu cá nhân, người dùng có thể cập nhật bằng cách gửi thông báo đến nhà điều hành trang web;

7.5 Khoảng thời gian xử lý dữ liệu cá nhân là không giới hạn. Người dùng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà điều hành trang web với tiêu đề: “Rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân”;

7.6 Nhà điều hành trang web thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của Người dùng:

 • Quyền truy cập thông tin chỉ được giới hạn ở những nhân viên cần thông tin đó để cung cấp dịch vụ cho Người dùng;
 • Tất cả các nhân viên phải ký các thỏa thuận bảo mật;
 • Tất cả các đối tác và bên thứ ba liên quan đến các hoạt động nhất định ký các thỏa thuận không tiết lộ và không tiết lộ cho các mục đích trái phép;
 • Dữ liệu được mã hóa bằng công nghệ SSL bằng dịch vụ của bên thứ ba;
 • Dữ liệu nhận được từ Người dùng được lưu trữ dưới dạng mã hóa trên các máy tính an toàn với khả năng bảo vệ chống truy cập trái phép.

7.7 Do không có cách nào hoàn toàn đáng tin cậy để bảo vệ thông tin trong quá trình lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin điện tử, nên nhà điều hành trang web không thể đảm bảo hoàn toàn tính bảo mật cho dù công ty đã cố gắng hết sức.

8. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
8.1 Người sử dụng có thể được giải thích rõ về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Người điều hành trang web qua biểu mẫu liên hệ trên trang web;

8.2 Tài liệu này phản ánh tất cả các thay đổi đối với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân. Chính sách có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi được thay thế bằng phiên bản mới;

8.3 Nhà điều hành trang web có thể cập nhật chính sách bảo mật để phản ánh những thay đổi đối với chính sách dữ liệu. Trong trường hợp có những thay đổi đáng kể đối với các quy tắc bảo vệ quyền riêng tư nói chung và đặc biệt đối với chính sách sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng, nhà điều hành trang web có nghĩa vụ thông báo về điều này trên trang hiện tại của trang web.

8.4 Người dùng nên kiểm tra trang này theo thời gian để biết thông tin mới nhất về chính sách bảo mật;

8.5 Tất cả các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật có hiệu lực kể từ khi chúng được đăng trên Trang web;

8.6 Chỉ phiên bản tiếng Anh của Chính sách mới có hiệu lực pháp lý và các bản dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin.